Xử lý chất thải đúng quy trình, kiểm soát ô nhiễm môi trường

–  Xử lý các loại chất thải luôn tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu và các quy định của nhà nước Việt Nam về môi trường.

–  Các hệ thống được vận hành an toàn đúng quy trình để tránh các sự cố xảy ra cũng như ảnh hưởng đến hiệu quả của việc xử lý.

–  Nhân sự vận hành hệ thống được đào tạo kỹ lưỡng về an toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ.

–  Toàn bộ nhân sự được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.