Lưu trữ Danh mục: Uncategorized

System of soaking and rinsing metal contaminated with hazardous components

– Function:  Cleaning waste materials contaminated with hazardous components. Clean scrap used to sell scrap. – Capacity:  1000=> Xem thêm

Ngâm tẩy kim loại súc rửa nhiễm thành phần nguy hại

–  Chức năng : Tẩy rửa các loại phế liệu có nhiễm thành phần nguy hại.=> Xem thêm