Ngâm tẩy kim loại súc rửa nhiễm thành phần nguy hại

–  Chức năng : Tẩy rửa các loại phế liệu có nhiễm thành phần nguy hại. Phế liệu sạch được tận dụng để bán phế liệu.

–  Công suất : 1000 kg/h.

–  Các chất thải có khả năng xử lý : Kim loại, phế liệu nhiễm thành phần nguy hại.