Xử lý, thu hồi dung môi

–  Chức năng : Xử lý các dung môi thải bỏ, thu hồi dung môi sạch làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác hoặc tận dụng làm nhiên liệu cho lò đốt.
–  Công suất : 250 kg/h.
–  Các chất có khả năng xử lý: Dung môi thải và chất thải chứa dung môi.

Hệ thống xử lý thu hồi dung môi

 

Cài
đặt
°C
NGƯNG TỤ & PHÂN KHÍHỗn hợp nước & thành phẩm 1TÁCH NƯỚC
NGƯNG TỤ & PHÂN KHÍHỗn hợp nước & thành phẩm 2
DUNG MÔI CẦN XỬ LÝCHƯNG CẤTTHU THÀNH PHẨM
Cặn thảiNGƯNG TỤ & PHÂN KHÍHỗn hợp nước & thành phẩm 3
LÒ ĐỐT CHẤT THẢI NGUY HẠINGƯNG TỤ & PHÂN KHÍHỗn hợp nước & thành phẩm N