Xử lý rác sinh hoạt, rác y tế

– Chất thải sinh hoạt: Thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải sinh hoạt

– Chất thải y tế: Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, công ty….