Phương tiện giám sát an toàn vận chuyển

Phương tiện giám sát an toàn vận chuyển

–    Lộ trình toàn bộ phương tiện được giám sát bằng thiết bị định vị toàn cầu GPS.
–    Chất thải, hàng hàng hóa sau khi nhận từ khách hàng và chất lên xe sẽ được vận chuyển xuyên suốt để bảo an toàn, tránh thất thoát.