Ổn định hóa rắn

Cặn bùn, tro được đưa vào máy phối liệu để phối trộn với các nguyên liệu khác như xi măng, đá, cát… theo tỷ đệ quy định sẵn. Tất cả các nguyên liệu trên được trộn với nước nhờ máy trộn bê tông tạo thành hỗn hợp vữa. Sau đó, hỗn hợp vữa được đổ bê tông bằng khuôn định hình, đúc thành tấm bê tông có kích thước (0,15×0,15×0,15)m.

Các tấm đúc được đưa đi kiểm tra đặc tính nguy hại. Phần không đạt độ rò rỉ (hàm lượng chất ô nhiễm sau hóa rắn vượt ngưỡng QCVN 07:2009/BTNMT) sẽ được chuyển giao cho đơn vị có chức năng để đem đi chôn lấp an toàn. Phần đảm bảo tiêu chuẩn được nhập kho để bán làm vật liệu xây dựng.

Hệ thống ổn định hóa rắn

XI MĂNGVÔICÁTHÓA CHẤT
CHẤT THẢI ĐEM ĐÓNG RẮNMÁY TRỘN
KHUÔN ĐÓNG RẮN
CHÔN LẤPSỬ DỤNG LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG