Ngâm tẩy kim loại súc rửa nhiễm TPNH

–  Chức năng : Tẩy rửa các loại phế liệu có nhiễm thành phần nguy hại. Phế liệu sạch tận dụng bán phế liệu.

–  Công suất : 1000 kg/h.

–  Các chất thải có khả năng xử lý : Kim loại, phế liệu nhiễm thành phần nguy hại.

Hệ thống ngâm tẩy phế liệu nhiễm thành phần nguy hại

PHẾ LIỆU NHIỄM THÀNH PHẦN NGUY HẠINGÂM TẨY HÓA CHẤTSÚC RỬA BẰNG NƯỚC SẠCHLÀM KHÔKIM LOẠI SẠCHLƯU KHO TẠM THỜI
NướcNước
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI