Hệ thống xử lý thu hồi dung môi

Chất thải ngày nay được coi như một nguồn tài nguyên quý giá nếu chúng ta biết quản lý chúng. Tái chế chất thải là một biện pháp thu hồi lại những gì mà lẽ ra đã bị thải bỏ ra môi trường, nó được hiểu là quá trình thải rác hoặc vật liệu không cần thiết, được chuyển thành vật liệu mới với khả năng ứng dụng đem lại lợi ích cho con người. Tái chế chất thải vừa giảm bớt rác thải, vừa tạo ra những giá trị vật chất cho đời sống. Đây là một trong 3 cấu thành trong giải pháp môi trường được phổ biến 3R ( Reduce – Giảm thiểu, Reuse – Tái sử dụng và Recycle – Tái chế)

HỆ THỐNG XỬ LÝ, THU HỒI DUNG MÔI

–  Chức năng : Xử lý các loại dung môi thải bỏ, thu hồi dung môi sạch làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác hoặc tận dụng làm nhiên liệu cho lò đốt.
–  Công suất : 250 kg/h.
–  Các chất có khả năng xử lý: Dung môi thải và chất thải chứa dung môi.
–  Quy trình xử lý :

 

Hệ thống xử lý thu hồi dung môi

 

Cài
đặt
°C
NGƯNG TỤ & PHÂN KHÍHỗn hợp nước & thành phẩm 1TÁCH NƯỚC
NGƯNG TỤ & PHÂN KHÍHỗn hợp nước & thành phẩm 2
DUNG MÔI CẦN XỬ LÝCHƯNG CẤTTHU THÀNH PHẨM
Cặn thảiNGƯNG TỤ & PHÂN KHÍHỗn hợp nước & thành phẩm 3
LÒ ĐỐT CHẤT THẢI NGUY HẠINGƯNG TỤ & PHÂN KHÍHỗn hợp nước & thành phẩm N

+  Dung môi thải dạng lỏng sau khi được thu gom và phân loại vào các bể chứa sẽ được bơm lên tháp chưng cất và được gia nhiệt bằng điện để làm bay hơi dung môi. Hơi dung môi sẽ bay lên, đi qua thiết bị ngưng tụ và nhỏ giọt xuống thiết bị phân tách. Hỗn hợp thu được gồm dung môi và nước. Sau cùng tháo nước để thu lấy dung môi thành phẩm. Ứng với mỗi loại dung môi sẽ có nhiệt độ bay hơi khác nhau. Ta điều chỉnh nhiệt độ tương ứng để thu và lưu chứa riêng từng loại dung môi.

+  Cặn bẩn lẫn trong dung môi đầu vào (phần không bay hơi) phát sinh trong quá trình chưng cất được thu gom đưa đi đốt trong lò đốt chất thải nguy hại.

+ Phần nước thải ra được dẫn về bể chứa nước tuần hoàn, tái sử dụng đến khi chất lượng nước không còn được đảm bảo sẽ được thải bỏ và được đưa về hệ thống xử lý nước thải để xử lý.

+  Dung môi thành phẩm bán lại cho các cơ sở pha chế sơn, dùng làm dung môi tẩy rửa.