Giám sát định kỳ, cam kết bảo vệ môi trường

–  Công ty sẽ tổ chức giám sát môi trường định kỳ, nộp báo cáo cho cơ quan chức năng. Việc giám sát môi trường nhằm kiểm tra môi trường tại công ty, nhằm thực hiện đúng các cam kết về bảo vệ môi trường.

–  Các chỉ tiêu về khí thải, nước thải, môi trường lao động luôn được tổ chức giám sát chặt chẽ.

–  Định kỳ cơ quan chức năng kiểm tra quá trình hoạt động của công ty và các cam kết của công ty về mặt môi trường